naspäť

Vysokopecná troska

Vysokopecná troskaSurové železo je zliatina s uhlíkom s obsahom väčším ako 2%. Okrem toho surové železo obsahuje i ďalšie prvky, t.j. kremík, mangán, fosfor, síru, volfrám, vanád a pod. Surové železo vyrobené vo vysokej peci sa preto musí ďalej spracúvať. Podľa ďalšieho použitia sa surové železá rozdeľujú na: zlievárenské surové železá, ktoré sú surovinou na výrobu liatiny v zlievárňach, oceliarske surové zelezá, ktoré sú východiskovým materiálom na výrobu ocele, špeciálne surové železá. Troska je to surovina na výrobu hodnotných stavebných materiálov. Spracúva sa drvením na štrk, alebo sa granuluje.Trosková vlna sa získava prefukovaním roztavenej trosky vodnou parou. Má dobré tepelno–izolačné vlastnosti. Vysokopecný plyn - jeho zloženie je premenlivé. Obsahuje CO2, CO, H2, CH4 a zvyšok je dusík.

Vysoká pec je zariadenie, ktoré slúži na výrobu surového železa redukciou rúd. Vo vysokej peci sa spracúva veľké mnozstvo surovín za vysokých teplôt, pričom vznika tekutý kov, troska a plyny. Vysoká pec je vymurovaná z normalizovaných šamotových tvárnic a má oceľový plášť. Plášť je zváraný z oceľového plechu hrúbky 20 až 35 mm. Pracovný priestor vysokej pece sa skladá z dvoch zrezaných kužeľov, ktoré sú postavené väčšími podstavcami na sebe a ukončené hore i dolu valcami.

Vysokopecná troskaZvislý prierez pracovným priestorom sa nazýva profil vysokej pece. Sadzobňa-kychňa je horná časť pece, do ktorej sa privádzaju vsádzkové suroviny, zachytava a odvádza vysokopecný plyn. Vsádzkové suroviny sú:rudy, prísady, palivo a odpad.Záver pece sa skladá z dvojice zvonov, ktorá prepúšťa vsádzku do vysokej pece a pritom zabraňuje zvýšenému vzniku vysokopecného plynu. Suroviny sa do pece zvyčajne dopravujú výklopnými výtahmi v preklapacích okovoch.

Vysokopecný plyn sa odvádza dvoma až štyrmi plynovými odvodmi, ktoré sú súmerne rozložené proti prúdu. Vsádzka klesá vlastnou hmotnosťou ku dnu pece, odkiaľ proti nej postupuje prúd horúcich plynov. Rovnomerný chod vysokej pece je podmienený plynulým klesaním vsádzky a kvapalných produktov tavby, ako aj rýchlosťou prúdenia plynov v jednotlivých častiach vodorovného prierezu pece. Plynulé klesanie vsádzky narušuje aj trenie surovín o nerovné steny pece, a preto sa šachta smerom dolu postupne rozširuje. V dolnej časti šachty začína ruda prechádzať do plastického stavu. Vysoká pec je umiestnená na vyvýšenom základe, čo uľachčuje odtok surového železa a trosky. Výpust surového železa je 200 až 500 mm od dna pece, aby bola na dne pece stále určitá vrstva surového železa, ktorá chráni výmurovku na dne. Tekuté produkty sa vypúšťajú v pravidelných intervaloch. Do vysokej pece sa vháňa vzduch z Cowperových ohrievačov predohriaty na približne 10000 C, čím sa znižuje spotreba paliva a zvyšuje výkon pece

Vysokopecná troska vzniká vo vysokej peci z prísady(vápenec) do ktorej vnikly z železnej rudy nečistoty, t.j. prímesy ktoré by znehodnocovali surové železo. Z trosky, cementu a vody sa vyrábajú výborné troskové tehly na stavbu plotov i domov